O SPOLOČNOSTI  |  SLUŽBY  |  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  |   KONTAKT  

 
ODPADY
  komunálne služby
  nebezpečné odpady
  skládka odpadov
  separácia
  zberný dvor
  výkup druhotných surovín
 
DOPRAVA
  kontajnerový servis
  zametacie služby
  zimná údržba
  verejné osvetlenie
  predaj štrku, piesku
 
ZELEŇ
  kosenie
  rezanie živých plotov
 

KOMPOSTÁREŇ

 
 

 

 

 
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach subjektov.

Vaše súkromie je pre našu spoločnosť dôležité. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme vydali, aby sme Vám poskytli informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.

Získanie osobných údajov: Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Účel spracúvania, doba uchovávania a ďalší príjemcovia:Osobné údaje od Vás získavame za účelom uzavretia zmluvného vzťahu, akým je predaj a kúpa druhotných surovín. Vaše údaje sme povinný zo zákona po vás požadovať a archivovať ich po dobu 10 rokov. Jedná sa o vaše meno, priezvisko, bydlisko a číslo občianskeho preukazu. Bez týchto údajov nemôžeme od vás tovar vykúpiť. Pri poskytovaní ďalších služieb našej spoločnosti archivujeme Vaše osobné údaje po dobu 2 rokov, aby ste mohli uplatniť reklamáciu. Údaje obsiahnuté na faktúrach archivujeme podľa zákona 10 rokov.
V rámci kamerového systému sa záznamy uchovávajú po dobu 15 dní a nepoužívame žiadne formy automatického profilovania alebo rozpoznávania osôb. Z časti sa jedná o zákonnú povinnosť, časť kamier monitoruje naše priestory ktoré sa snažíme chrániť pred vandalstvom a trestnou činnosťou.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme ani neposkytujeme iným prevádzkovateľom.

Vaše práva: Osobné údaje sú Váš majetok a máte preto niektoré práva, ako s nimi disponovať.

 • Právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame a získania ich výpisu.
 • Právo na opravu a správnosť údajov.
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov.
 • Právo podať námietku proti spracúvaniu.
 • Právo na prenos osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
 • Právo podať sťažnosť dozorovému orgánu.
Ako môžete uplatniť svoje práva:
 1. Existuje viacero možností ako nás môžete požiadať o práva týkajúce sa Vašich osobných údajov: Osobne, v bežnom pracovnom čase v priestore administratívnej budovy VEPOS - SKALICA s.r.o.
 2. Zaslaním žiadosti v papierovej forme na našu adresu.
 3. Zaslaním žiadosti pomocou emailu na adresu: vepos@vepos.sk.

  Dôležité upozornenia:
  1. Vaše osobné údaje neprenášame mimo EU.
  2. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nepoužívame automatizované rozhodovanie ani žiadnu formu profilovania.

Prevádzkovateľ: VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybničná 1, 909 01 Skalica, email: vepos@vepos.sk

V Skalici, dňa 21.5.2018

Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach subjektov - kamerový systém

(c) 2o1o VEPOS-SKALICA, všetky práva vyhradené

kontakt