O SPOLOČNOSTI  |  SLUŽBY  |  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  |   KONTAKT  

 
ODPADY
  komunálne služby
  nebezpečné odpady
  skládka odpadov
  separácia
  zberný dvor
  výkup druhotných surovín
 
DOPRAVA
  kontajnerový servis
  zametacie služby
  zimná údržba
  verejné osvetlenie
  predaj štrku, piesku
 
ZELEŇ
  kosenie
  rezanie živých plotov
 

KOMPOSTÁREŇ

 
 

 

 

 
 
 NEBEZPEČNÉ ODPADY

  Spoločnosť VEPOS - SKALICA s.r.o. poskytuje služby vrátane poradenstva i v oblasti nakladania  s nebezpečnými odpadmi. Má uzatvorených cca 200 zmlúv s rôznymi menšími i väčšími firmami v Skalickom, Senickom, ale aj Myjavskom okrese. Predmetom týchto zmlúv je prevzatie, preprava, sprostredkovanie zhodnotenia, alebo zneškodnenia nebezpečných odpadov.  Odbery sa uskutočňujú v štvrťročných zvozových okruhoch. Miesto odberu odpadu sa uskutočňuje priamo u objednávateľa. Prevzatiu odpadu predchádza povinnosť objednávateľa nahlásiť odber na "Návratke" (vyplniť elektronický formulár).

  Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečuje spoločnosť VEPOS - SKALICA s.r.o. vlastnými vozidlami, ktoré sú vybavené v súlade ADR (Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí), tak isto vodiči spoločnosti sú vyškolení podľa požiadaviek ADR a pravidelne absolvujú obnovovacie školenia.

V roku 2019 sa zvozy nebezpečných odpadov uskutočnia v nasledovných termínoch:

termín zvozu NO termín zaslania návratky
1. 9.3. - 11.3.2020 11. týždeň 3.3.2020
2. 15.6. - 17.6.2020 25. týždeň 9.6.2020
3. 7.9. - 9.9.2020 37. týždeň 2.9.2020
4. 23.11. - 25.11.2020 48. týždeň 18.11.2020
 
ZOZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADOV
NÁVRATKA NO (elektronický formulár)
 
kontakt : 034 391 7010,  034 664 4354
e-mail: odpady@vepos.sk, Ing. Elena Balážová
 
(c) 2o1o VEPOS-SKALICA, všetky práva vyhradené

kontakt